Pe data de 15 martie 2012 a avut loc şedinţa Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere din raionul Dubăsari, prezidată de vicepreşedintele raionului dna Maria JIMBEI. În cadrul şedinţei au fost examinate 2 întrebări şi anume: 
1. Cu privire la totalurile activităţii pentru anul 2011 a Comisiei raionale pentru securitatea rutieră din raionul Dubăsari. 
Raportor: I.Popescu, şef-adjunct al Poliţiei rutiere Dubăsari 
2. Cu privire la aprobarea planului privind implementarea strategiei naţionale pentru siguranţa rutieră 
Raportor: M.Jimbei, vicepreşedintele raionului 
Conform raportului prezentat de dl Ion Popescu, şef adjunct SPR CPR Dubăsari pe parcursul a 12 luni ale anului 2011 pe teritoriul deservit de SPR CPR Dubăsari au fost înregistrate : 15-accidente rutiere; 1-decedat; 17-răniţi. 
În scopul ridicării nivelului de disciplină a participanţilor la trafic de către efectivul SPR CPR Dubăsari în perioada de timp nominalizat, au fost petrecute 115 de lecţii în instituţiile şcolare şi colectivele de muncă a raionului Dubăsari. În perioada acestor 12 luni ale anului de către efectivul SPR CPR Dubăsari au fost depistate în total 1700 contravenţii administrative din domeniul circulaţiei rutiere. 
În urma discuţiilor din cadrul şedinţei, Comisia pentru securitatea circulaţiei rutiere din raionul Dubăsari a aprobat următoarele decizii: 
DECIZIA Nr.01-01 din 15 martie 2012 
În conformitate cu prevederile Legii privind siguranţa traficului rutier Nr.131-XVI din 07.06.2007, avînd în vedere raportul prezentat de către dl I. Popescu, şef-adjunct Poliţia rutieră Dubăsari cu privire la măsurile întreprinse pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere în raion în anul 2011, Comisia raională A DECIS: 
1. Se ia act de informaţia prezentată 
2. Se menţionează acţiunile întreprinse de către poliţia rutieră(dl Şt.Manole) de comun cu DGITS (dna L.Braducean), Î.S Drumuri Dubăsari(dl V.Trestian) pentru ameliorarea situaţiei securităţii rutiere. 
3. Poliţia rutieră (dl Şt. Manole) de comun cu instituţiile de resort din raion: 
3.1 Vor promova şi în continuare pe diferite căi respectarea regulilor de circulaţie de către toţi cei implicaţi la trafic 
3.2 Vor asiguara transparenţa acţiunilor efectuate prin intermediul ziarului raional „Noutăţi Nistrene” 
4. APL de nivelul I, de comun cu inspectorii de sector: 
4.1 Vor ţine la control evidenţa transportului hipomobil, scuterelor 
4.2 Vor cere proprietarilor acestora asigurarea semnelor iluminiscente şi respectarea legislaţiei în vigoare, prevenindu-i de tragere la răspundere pentru încălcarea lor 
5. APL de nivelul I, de comun cu Î.S. „Drumuri Dubăsari” (dl V.Trestian): 
5.1 vor reglementa acţiunile şi vor ţine în ordine staţiile de oprire, cu amplasarea graficelor de deplasare a rutelor 
5.2 în termen de pînă la 01 iunie 2012, vor reînnoi marcajul transversal pietonal şi indicatoarele rutiere în preajma instituţiilor de învăţămînt din raion, informînd despre cele realizate Comisia raională 
5.3 vor asigura iluminarea străzilor, în special, unde sunt amplasate instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii publice 
6. DGITS (dna L.Braducean), IMSP CMF Dubăsari(dl V.Gulica), PR(dl Şt.Manole): 
6.1 Vor organiza acţiuni de promovare a regularităţilor de comportament la trafic, mese rotunde, întîlniri, discuţii cu colaboratorii PR despre acestea 
6.2 Vor întreprinde măsuri eficiente pentru pregătirea şi desfăşurarea concursului local şi raional al tinerilor agenţi ai circulaţiei şi participarea echipei învingătoare la concursul republican 
7. CPR Dubăsari (dl V.Grabovski) de comun cu SPR(dl Şt.Manole): 
7.1 vor înainta un demers către MAI şi Consiliul raional Dubăsari privind acordarea unei unităţi de transport şi a unui aparat de măsurat viteza performant 
7.2 vor întreprinde măsurile de rigoare privind reglementarea parcării automobilelor în preajma sediului Consiliului raional 
8. Prezenţa decizie se aduce la cunoştinţa publică tuturor instituţiilor vizate în aceasta 
Decizia a fost primită unanim. 
DECIZIA Nr.01-02 din 15 martie 2012 
În conformitate cu prevederile Legii privind siguranţa traficului rutier Nr. 131-XVI din 07.06.2007, avînd în vedere raportul prezentat de către dna M.Jimbei, vicepreşedintele raionului, cu privire la implementarea strategiei naţionale pentru siguranţa rutieră în anul 2011, Comisia raională A DECIS: 
1. Se ia act de informaţia prezentată 
2. Se instituie Planul de acţiuni privind implementarea strategiei naţionale pentru siguranţa rutieră pentru anul 2012-2013 şi se prezintă spre aprobare preşedintelui raionului 
3. Membrii Comisiei de comun acord cu APL de nivelul I, instituţiile de resort din raion vizate în plan, vor întreprinde toate măsurile de rigoare pentru realizarea integrală şi calitativă a acestuia 
4. Responsabil pentru executarea prezentei decizii se desemnează dl Ştefan Manole, şef poliţia rutieră şi secretarul comisiei, dna Alexandra Vatav, specialist principal SASP 
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui comisiei, dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului 
Decizia a fost primită unanim. 

Alexandra VATAV, 
specialist principal în problemele administraţie publică