În conformitate cu art.53,54 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06, Programul „Satul Moldovenesc” pentru anii 2005-2015 de dezvoltare social-economică a raionului Dubăsari, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.27 din 13.02.1995 cu privire la instituirea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. În scopul organizării şi desfăşurării eficiente a acţiunii de salubrizare şi amenajare a localităţilor, Acţiunii concurs ,,Rîu curat de la sat la sat” şi Săptămânii apei curate ,,Apa izvorul vieţii’’, instituite în baza Hotărîrii Guvernului nr. 678 din 06 iunie 2008, de către preşedintele raionului a fost emisă DISPOZIŢIA nr. 41-n din 15 martie 2012 unde: 
1. Se declară desfăşurarea Campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor în teritoriul raionului, în perioada 22.03.12 - 22.05.12, Acţiunii concurs ,, Rîu curat de la sat la sat’’ şi ,,Apa izvorul vieţii’’(22 martie - 05 iunie 2012). 
2. Se aprobă Planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea Campaniei de primăvară întru salubrizarea şi amenajarea localităţilor. (anexa 1) 
3. Se instituie Comisia raională pentru organizarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea acţiunilor întreprinse în perioada Campaniei de salubrizare în următoarea componenţă: 
Preşedintele comisiei: M.Jimbei, vicepreşedintele raionului 
Vicepreşedintele comisiei: A.Grajdian, şef Inspecţia ecologică Dubăsari 
Secretarul comisiei: A.Vatav, specialist principal în problemele administraţiei publice 
Membrii comisiei:I.Cazac, şef Secţie administraţie şi servicii publice 
V.Gulica, directorul IMCP CMF Dubăsari 
L.Braducean, şef Direcţie generală învăţămînt, tineret şi sport 
Gh.Morarenco, arhitect-şef al raionului Dubăsari 
I.Pricop, vice-comisar, Comisariatul raional de poliţie 
E.Nicolaev, şef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului 
I.Puică, şeful Secţiei supravegherii sanitare a CSP Criuleni 
V.Semionov, şef Direcţie cultură 
V.Popescu , şef Direcţie agricultură şi cadastru 
A.Gîncu, şef Secţie situaţii excepţionale 
V.Trestian, şef ÎS „Drumuri Dubăsari” 
4. Secţia administraţie şi servicii publice (dl. I. Cazac), Inspecţia ecologică Dubăsari (dl. A. Grajdian) de comun acord cu APL de nivelul - I şi Comisia instituită: 
4.1 Vor organiza Concursul raional cu genericul ,, Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”din raion, care se va desfăşura în perioada 22 martie - 22 mai 2012. 
4.2 Vor desfăşura Acţiunile concurs ,, Rîu curat de la sat la sat’’(22 martie - 05 iunie 2012), săptămînii apei curate ,,Apa izvorul vieţii’’( prima săptămînă a lunii iunie). 
4.3 Vor evalua rezultatele Concursului şi le vor prezenta spre aprobare Consiliului raional 
4.4 Vor înainta materialele necesare pentru participare în cadrul Concursului republican 
4.5 Vor asigura publicarea materialelor în mass-media privind desfăşurarea lucrărilor de înverzire, salubrizare şi amenajare a 
localităţilor 
5. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a Concursului raional „Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”.(anexa nr.2) 
6. Se recomandă primarilor satelor şi comunelor: 
6.1 Să elaboreze şi să înainteze consiliilor locale spre aprobare planuri concrete de acţiuni în cadrul Campaniei de salubrizare. 
6.2 Să evidenţieze problemele şi să organizeze lucrările de înverzire a localităţilor, fîşiilor riverane a apelor de suprafaţă şi a prizelor de apă potabilă, de amenajare a terenurilor de precolectare a deşeurilor menajere solide, rampelor autorizate pentru depozitarea deşeurilor. 
6.3 Să întreprindă măsuri de rigoare întru lichidarea gunoiştilor neautorizate, curăţirea, dezinfectarea şi amenajarea surselor centralizate de aprovizionare cu apă potabilă, fîntînilor de mină şi cursurilor de apă. 
6.4 Să desfăşoare concursuri locale pentru cea mai amenajată gospodărie individuală, fîntînă, stradă, conform regulamentelor existente, cu premierea învingătorilor cu surse băneşti, conform deciziilor consiliilor locale. 
6.5 Să organizeze de comun cu IE Dubăsari (A. Grajdian) controale,raiduri ecologice cu privire la respectarea legislaţiei ecologice în vigoare de către persoane fizice şi juridice în vederea gestionării deşeurilor menajere şi de producţie, procesului de colectare, transportare, depozitare, prelucrare, neutralizare şi înhumarea acestora la rampele autorizate. 
7. Direcţia agricultură şi cadastru (dl. V. Popescu), Inspecţia Ecologică (A. Grajdian) vor acorda ajutor primăriilor la achiziţionarea şi aprovizionarea cu material săditor calitativ, contra plată, din pepinierele ASS "Moldsilva”. 
8. Direcţia generală finanţe (dna Ţîmbalist Iu) va identifica sursele necesare şi va înainta Consiliului raional propunerile pentru premierea învingătorilor la Concursul raional conform punctului IV al Regulamentului 
9. IE Dubăsari(A.Grăjdian) de comun cu Secţia administraţie şi servicii publice (dl. Cazac Iu.) săptămînal vor acumula şi vor sistematiza informaţia privind realizărea planurilor locale de acţiuni. 
10. Redacţia ziarului raional "Noutăţi Nistrene” va asigura publicitatea acţiunilor organizate în cadrul bilunarului, înserînd pe paginile acestuia material factologic şi imagini. 
11. Se stabileşte, că în cazul eliberării unor membri ai Comisiei raionale din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou – desemnate în posturile respective, fără a fi emisă o altă dispoziţie. 
12. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului, dna M. Jimbei. 
Pentru a vizualiza dispoziţia în întregime puteţi accesa rubrica DECIZII ţe DISPOZIŢII din pagina raionului Dubăsari. 
Alexandra VATAV, 
specialist principal SASP